HTML là gì?

HTML là chữ viết tắt của Hypertext Markup Language, là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất để viết các trang Web.

  • Hypertext là cách mà các trang Web (các tài liệu HTML) được kết nối với nhau. Và như thế, đường link có trên trang Web được gọi là Hypertext.

  • Như tên gọi đã gợi ý, HTML là ngôn ngữ đánh dấu bằng thẻ (Markup Language), nghĩa là bạn sử dụng HTML để đánh dấu một tài liệu text bằng các thẻ (tag) để nói cho trình duyệt Web cách cấu trúc nó để hiển thị ra màn hình.

Lúc đầu, HTML được phát triển với mục đích để xác định cấu trúc của các tài liệu như các tiêu đề, các đoạn văn, các danh sách… và tạo sự thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin khoa học giữa các nhà nghiên cứu.

Bây giờ, HTML đã được sử dụng rộng rãi để định dạng các trang Web với sự giúp đỡ của các tag khác nhau có trong ngôn ngữ HTML.

Ví dụ một tài liệu HTML cơ bản

Dưới đây là một ví dụ về một trong các mẫu đơn giản nhất của tài liệu HTML.

Bạn lưu đoạn code trên vào file HTML (test.html), sử dụng bộ biên soạn văn bản mà bạn thích (notepad, notepad++,…). Cuối cùng, bạn sử dụng một trình duyệt Web chẳng hạn như Internet Explore, Google Chrome, hoặc Firefox… để mở nó. Nó sẽ hiển thị kết quả sau:

Các thẻ (tag) trong HTML

Như đã trình bày ở trên, HTML là ngôn ngữ đánh dấu bằng thẻ (tag) và sử dụng các thẻ khác nhau để định dạng nội dung. Những thẻ này được chứa trong hai dấu ngoặc đơn <tên thẻ>. Trừ một vài thẻ, hầu hết các thẻ đều có thẻ mở và thẻ đóng tương ứng với nó. Ví dụ, thẻ <html> có thẻ đóng tương ứng là </html> và thẻ <body> có thẻ đóng tương ứng là</body> …

Ví dụ trên về tài liệu HTML đã sử dụng các thẻ sau đây:

Tag Miêu tả
<!DOCTYPE…> Còn gọi là thẻ khai báo một tài liệu HTML. Thẻ này xác định loại tài liệu và phiên bản HTML.
<html> Thẻ này bao phủ các tài liệu HTML đầy đủ. Còn đầu trang tài liệu thì được biểu diễn bởi các thẻ <head>…</head> và thân tài liệu là các thẻ <body>…</body> .
<head> Thẻ này đại diện cho đầu trang tài liệu mà có thể giữ các thẻ HTML như <title>, <link> …
<title> Thẻ <title> được sử dụng trong thẻ <head> chỉ tiêu đề tài liệu.
<body> Thẻ này đại diện cho thân tài liệu và giữ các thẻ như <h1>, <div>, <p> …
<h1> Thẻ này đại diện cho các tiêu đề trang.
<p> Thẻ này đại diện cho đoạn văn.

Để học HTML, bạn sẽ cần phải học các thẻ khác nhau và hiểu cách chúng vận hành trong khi định dạng tài liệu thuần văn bản.

Cấu trúc tài liệu HTML

Một tài liệu HTML đặc trưng có cấu trúc cơ bản sau:

Thẻ khai báo <!DOCTYPE>

<html>
<head>
Các thẻ liên quan tới đầu đề tài liệu
</head>
<body>
Các thẻ liên quan tới phần thân tài liệu
</body>
</html>

Các thẻ trên là các thẻ cần phải có trong HTML. Chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết từng thẻ ở các bài sau.

Nguyễn Tuấn Nhàn

Leave a comment

3 years ago