Các phần tử HTML

Một phần tử HTML được xác định bằng một thẻ mở. Nếu phần tử này bao hàm nội dung khác, nó kết thúc với một thẻ đóng. Trong thẻ đóng, tên của phần tử được đứng trước bởi dấu gạch chéo. Bảng dưới hiển thị một số thẻ:

Thẻ mở Nội dung Thẻ đóng
<p> Nội dung đoạn văn </p>
<h1> Nội dung tiêu đề </h1>
<div> Nội dung khu vực </div>
<br />

Như vậy ở đây <p>….</p> là một phần tử HTML, <h1>…</h1> là một phần tử HTML khác. Bên cạnh đó còn có các phần tử HTML khác mà không cần đóng, như các phần tử <img…/>, <hr /> và <br /> . Nó được biết đến như là các phần tử trống.

Các tài liệu HTML bao gồm một cây của các phần tử này và nó xác định cách tài liệu HTML được xây dựng, và loại nội dung nên được đặt trong một phần của tài liệu HTML.

Thẻ và phần tử HTML

Một yếu tố HTML được xác định bằng một thẻ mở. Nếu phần tử này bao hàm nội dung khác, nó kết thúc với một thẻ đóng.

Ví dụ, thẻ <p> là thẻ mở của đoạn văn và thẻ </p> là thẻ đóng của đoạn văn đó, nhưng<p>Đây là một đoạn văn</p> là một phần tử đoạn văn.

Các phần tử HTML được lồng vào nhau

Nó cho phép một phần tử HTML giữ trong một phần tử khác.

Ví dụ

Nó sẽ hiển thị kết quả sau khi bạn chạy code trên:

Vi du mot dau de co dang in nghieng

Vi du phan van ban bi gach chan

Nguyễn Tuấn Nhàn

Leave a comment

3 years ago